آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مدینه

مکه

مکه تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مکه آباد است، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، ‌‌‌‌‌ولی اگر خراب باشد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به هوا پریدی و به سمت قبله شدی و بعد از آن خودت را در مکه یا مدینه دیده‌ای،…

شهرهای عربی

شهرهای عربی ● مدینه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در شهر مدینه هستی، تعبیرش این است که از تاجران به تو سود و منفعت می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به مدینه می‌روی، یـعـنـی از تمامی ترس‌ها و دلهره‌ها ایمن می‌شوی و به…
متن دوم