آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مدفوع

مقعد (سوراخ کون)

مقعد (سوراخ کون) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر مقعد، کسب و کار می‌باشد.اگر ببینی مقعد تو بیرون زده و بیرون آمده است، یـعـنـی کار تو خراب می‌شود.اگر ببینی مقعد تو درد می‌کند، یـعـنـی به فساد و گناه گرایش پیدا می‌کنی.اگر ببینی مقعد تو زخمی…

مدفوع

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع انسان، مال حرام می‌باشد، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش مال حرام است.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد، ولی ابن سیرین می‌گوید:…

سرگین غلتان

سرگین غلتان تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سرگین غلتان، مردی است که مال و اموال جمع می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرگین غلتانی را به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که بین تو و مرد حرام‌خواری ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود. اگر…

توالت

توالت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در توالت ادرار و مدفوع می‌کنی، تعبیرش این است که مال و اموال خودت را خرج می‌کنی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ خودت، در جای مخصوص به این کار ادرار کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال را برای…
متن دوم