آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مدفوع حشره

سرگین غلتان

سرگین غلتان تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سرگین غلتان، مردی است که مال و اموال جمع می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرگین غلتانی را به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که بین تو و مرد حرام‌خواری ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود. اگر…
متن دوم