آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب محمل

محمل

محمل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، تعبیرش بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر…

پالان

پالان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پالان، زن می‌باشد.اگر در خواب ببینی پالان داری یا آنرا از کسی با پول خریده‌ای، تعبیرش این است که زن می‌گیری یا «کنیزکی» به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پالان نو و تمیزی داری، یـعـنـی با زن…
متن دوم