آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ماه شدن

ماه شدن یا در جایگاه ماه قرار گرفتن

ماه شدن یا در جایگاه ماه قرار گرفتن امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی چشم تو ماه شده است، یـعـنـی وزیر می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ماه شده‌ای، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در محل و جایگاه آفتاب یا…
متن دوم