آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مامیران

مامیران

مامیران ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دیدن یا خوردن مامیران، بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی برای چشم‌درد به آن‌ها مامیران مالیده‌ای، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که به تو ثواب می‌رسد. مامیران

صبر – گیاه صبر

صبر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گیاه صبر، عالم و دانشمندی است که قصد و غرض او از علم و دانش، رسیدن به مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی صبر داری یا خورده‌ای، یـعـنـی با چنین عالمی ارتباط و مصاحبت خواهی داشت . صبر

رازیانه

رازیانه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر رازیانه غم و اندوه می‌باشد (فرقی ندارد که در بیداری فصل آن باشد یا نباشد) و تعبیر خوردنش ضرر و زیان است.اگر ببینی در زمین خودت رازیانه‌های خیلی زیادی داری، یـعـنـی گرفتار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و…
متن دوم