آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مامیثا

مامیثا

مامیثا تعبیرگری می‌گوید: تعبیر مامیثا غم و اندوه است (فرقی ندارد که در بیداری نیز فصل آن باشد یا نباشد) (دفع بلا و گرفتاری). مامیثا
متن دوم