آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ماش

ماش

ماش جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب خوردن ماش غم و اندوه می‌باشد و فرقی بین تر و خشک یا خام و پخته آن وجود ندارد، ولی اگر چیزی نخورده‌ای، هیچ غم و اندوهی نیز وجود ندارد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماش پخته می‌خوری، تعبیرش این است…

عدس

عدس ● خود عدس: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عدس خوب می‌باشد (زیرا حضرت ابراهیم(ع) آن را دوست داشت)، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموالی را با غم و اندوه و ناراحتی از طرف زن‌ها به دست می‌آوری. ● کاشت عدس: ابراهیم…
متن دوم