آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ماست

ماست

ماست حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ماست، مال و اموالی است که از مسافرت به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ماست ترش، غم و اندوه می‌باشد، ولی تعبیر ماست شیرین، سود و منفعت است، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی ماست…

خیک

خیک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خیک شیر و ماست، مرد خَیِّر و نیکوکاری است که با مال حلال اقدام به کارهای خیری مثل ساخت پل و مسجد و... می‌کند. تعبیر خواب خیک«انگبین»، مرد عالم و دانشمندی است که به تعلیم و آموزش علم و دانش می‌پردازد و مردم…
متن دوم