آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مار بوآ

مار – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی می‌باشد.اگر ببینی ماری مرده است، یـعـنـی آفت و صدمه‌ای از تو برطرف می‌شود .تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو مار وجود دارد، یـعـنـی دشمن با زن تو فساد…
متن دوم