آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مار بزرگ (بوآ،پیتون و …)

مار بزرگ (بوآ،پیتون و …)

مار بزرگ (بوآ،پیتون و ...) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مار بزرگ، دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد.اگر ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این است که با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی،…
متن دوم