آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لکه

پیسی

پیسی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیسی، مال و اموال و ثروتمندی می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیسی گرفته‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و نعمت به دست…
متن دوم