آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لواشک

قره قروت

قره قروت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قره قروت، غم و اندوه است،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مقداری مال و اموال اندک می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قره قروت می‌خوری، تعبیرش این است که بدهکار شده و به خاطر آن دچار غم و اندوه…
متن دوم