آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لنگ

لُنگ

لُنگ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از لنگ داری، تعبیرش این است که به شادی و آسایش و راحتی می‌رسی ولی اگر کهنه باشد، تعبیرش برخلاف حالت قبلی است (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر عفیف و پاکدامن هستی و در خواب ببینی…

شلوار

شلوار تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شلوار، زنی «عجمی» یا زنی پست می‌باشد.اگر مردی در خواب ببیند که شلوار قرمز پوشیده است، تعبیرش این است که بی‌آبرو و بی‌حرمت می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شلوار و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و…
متن دوم