آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لنگی پا

پا – درد، آسیب، لنگی پا

درد، آسیب، لنگی پا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پادرد داری، تعبیرش این است که به زیر دستانت دلسوزی و مهربانی نمی‌کنی و آن‌ها را خوار و ذلیل می‌نمائی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی استخوان پاشنه (کعب) تو شکسته است، یـعـنـی…
متن دوم