آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لعل

لعل

لعل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لعل، زنی زیبا می‌باشد.اگر در خواب ببینی لعل قرمزی داری، تعبیرش این است که با زنی بزرگ ازدواج می‌کنی یا «کنیزک» زیبایی را به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی صاحب فرزندی دختر…
متن دوم