آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لباس

کتان

کتان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کتان، مال حلال می‌باشد.تعبیر خواب پوشیدن لباس کتان، مبارکی و فرخندگی می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنس لباس بارانی تو از کتان می‌باشد و رنگ آن سبز است، تعبیرش خوبی و دینداری می‌باشد،…

قبا – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قبا دوخته‌ای، تعبیرش این است که زن خدمتکار استخدام می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قبا عبارتند از: 1- پناه 2- قوت 3- حجت و دلیل 4- سود و منفعت 5- حکمت 6- ریاست کردن بر شهر سایر…
متن دوم