آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لباس کهنه

لباس نامناسب

لباس نامناسب ● سوخته: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب لباس سوخته، ضرر و زیان از سوی«پادشاه» می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آتش لباس تو را سوزانده است، تعبیرش این است که با فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی یا به…
متن دوم