آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لباس کثیف

لباس نامناسب

لباس نامناسب ● سوخته: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب لباس سوخته، ضرر و زیان از سوی«پادشاه» می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آتش لباس تو را سوزانده است، تعبیرش این است که با فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی یا به…

شستن لباس

شستن لباس جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب خشکشو و رختشو، مردی است که به دست او خیرات و احسان انجام می‌شود و ثواب می‌کند، امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش رهایی از غم و اندوه و توبه از انجام گناه می‌باشد، مخصوصاً اگر لباس را تمیز شسته باشد…

چرک و کثیفی – لباس کثیف

لباس کثیف حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب لباس چرک و کثیف از هر نوعی که باشد، غم و اندوه است،‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس چرک داری، یـعـنـی فرد فاسد و بدکاری خواهی بود و دین و دنیای تو تباه می‌شود، جابر مغربی…

آلودگی – لباس کثیف

لباس کثیف حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب لباس چرک و کثیف از هر نوعی که باشد، غم و اندوه است،‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس چرک داری، یـعـنـی فرد فاسد و بدکاری خواهی بود و دین و دنیای تو تباه می‌شود، جابر مغربی…
متن دوم