آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لباس کاغذی

جنس لباس

جنس لباس ● پشمی، نمدی، پلاس: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس پشمی خریده‌ای، تعبیرش این است که با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی. اگر ببینی لباس پشمی پوشیده‌ای، یـعـنـی مال و اموال را از زن‌ها به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع)…
متن دوم