آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لباس افراد فاسد

لباس افراد مختلف

لباس افراد مختلف ● ثروتمندان: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس ثروتمندان را پوشیده‌ای، تعبیرش این است که نسبت به جمع آوری مال و اموال حریص خواهی بود . ● علما و دانشمندان: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس علما و…
متن دوم