آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لانه

لانه

لانه تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ تو لانۀ پرنده وجود دارد، تعبیرش این است که به اندازه ارزش آن پرنده و لانه به تو سود و منفعت می‌رسد .اگر ببینی لانه را از جایش کَنده و برداشته‌ای، یـعـنـی کار ناشایستی انجام می‌دهی، ولی اگر…

کبوتر – داشتن کبوتر

داشتن کبوتر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی.‌‌‌‌‌ جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد. اگر ببینی کبوترهای…

خروس

خروس بعضی از تعبیرگران می‌گویند: بیشترین تعبیر مربوط به دیدن خروس به «برده» و برده‌زاده مربوط می‌شود،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیر خواب خروس بهتر از پرندگان دیگر است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی خروسی را به دست آورده‌ای، تعبیرش…
متن دوم