آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لال شدن

دهان – بسته شدن دهان

بسته شدن دهان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دهان تو محکم بسته شده است، تعبیرش این است که هلاک می‌شوی، یا اینکه به سختی بیمار می‌شوی، و یا به زودی از دنیا خواهی رفت (دفع بلا و گرفتاری).اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی کسی که او…
متن دوم