آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قیچی

قیچی

قیچی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قیچی، شخصی است که چیزها را قسمت می‌کند.اگر در خواب ببینی به تو قیچی داده‌اند، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که اگر اسب داری، اسب دیگری می‌خری و اگر مِلک داشته…
متن دوم