آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قیف

قیف

قیف ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قیف، غلام یا «کنیزک»می‌باشد.اگر در خواب ببینی قیف‌های بسیاری داری، تعبیرش این است که غلام یا کنیزک به دست می‌آوری.اگر ببینی قیف خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی غلام یا کنیزک از تو جدا می‌شود. قیف
متن دوم