آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قهر با مرده

مرده – صحبت یا قهر مرده

صحبت یا قهر مرده ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرده‌ها به تو بشارت می‌دهند و سخنان خوشایند می‌گویند، تعبیرش این است که خداوند از تو راضی می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر حرف‌های ناخوشایند می‌گویند تعبیرش برعکس حالت قبلی است ‌‌‌‌‌(و به طور کلی…
متن دوم