آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قندیل

چراغ آویخته (قندیل)

چراغ آویخته (قندیل) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چراغ آویخته و روشن، توفیق انجام عبادت می‌باشد.اگر مردی در خواب ببیند در خانه یا مغازه‌اش چراغ آویخته شده وجود دارد، تعبیرش این است که با زن صالح و درستکاری ازدواج می‌کند، و یا اگر این خواب…
متن دوم