آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قنات

قنات

قنات ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در جائی قنات کنده‌ای، تعبیرش بر مردم خودت مکر و حیله درست کرده و ترتیب می‌دهی(البته این تا وقتی است که آب پدیدار نشده است)، ولی اگر ببینی قنات کنده‌ای و آب پدیدار شده است و به آب رسیده باشی و جاری…

چاه – افتادن در چاه

افتادن در چاه جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در چاه افتاده‌ای، تعبیرش این است که گرفتار مکر و حیله می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی ببیند که در چاه توالت افتاده است، یـعـنـی غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود، و اگر در چاه توالت…

چاه – کندن چاه

کندن چاه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در جایی چاه حفر می‌کنی، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیر حفر کردن چاه و رسیدن به آب، ازدواج کردن می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چاهی حفر…
متن دوم