آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قلم

مرکب

مرکب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرکب، کسب معاش و مایحتاج زندگانی و رسیدن به خواسته و هدف می‌باشد.اگر در خواب ببینی از کسی مرکب گرفته‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو افزایش پیدا می‌کند .اگر ببینی مرکب ریخته یا آن را از دست داده‌ای،…

کاغذ

کاغذ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاغذ سفید و تمیزی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کاغذهای فراوانی داری، یـعـنـی در علم و فضل و کمال مشهور می‌شوی.ابراهیم کرمانی…

قلم

قلم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قلم، امر حق می‌باشد، جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش فرشته‌ای است که به فرمان خداوند عمل می‌کند .اگر در خواب ببینی قلم در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که صاحب فرزند عالم و عاقلی می‌شوی.اگر ببینی با قلم چیزی…

دوات

دوات ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دوات، زنی پاک و عالم می‌باشد.اگر در خواب ببینی دوات داری، تعبیرش این است که با زنی پاک و عالم ازدواج می‌کنی و به تو سود و منفعت می‌رساند. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی دواتی از عاج داری، یـعـنـی«پادشاه»…
متن دوم