آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قلعه

قلعه

قلعه تعبیر خواب قلعه مانند تعبیر خواب "درب" می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قلعه‌ای را ساخته‌ای، یـعـنـی از شر دشمنان ایمن می‌شوی . قلعه

دیوار – باروی

باروی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب باروی شهر و قلعه و روستا، «پادشاه» یا والی و حاکم می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر باروی شهر، پادشاه است و باروی روستا، کدخدای روستا، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر باروی شهر و آنچه که…
متن دوم