آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قلب

قلب – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دهانه‌های قلب تو باز و گشاد شده است، تعبیرش این است که هم به امور دنیوی علاقه‌مند می‌شوی و هم معنوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از قلب تو دندان روییده است، یـعـنـی به زودی هلاک خواهی شد…

قلب

منظور از "قلب" در اینجا قلب جسمانی می‌باشد و نه قلب باطنی و معنوی. تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قلب، مالی است که به تو رسیده و یا صاحب آن خواهی شد. تعبیر کلی
متن دوم