آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قلاب

قلاب

قلاب تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب قلاب، مرد بدکرداری است که اذیت و آزار می‌کند.اگر در خواب ببینی قلاب داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود .اگر ببینی بدنت با قلاب خراشیده و…
متن دوم