آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قلاب سنگ

منجنیق

منجنیق ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به شهرهای مسلمانان با منجنیق گلوله می‌اندازی، تعبیرش این است که پشت سر مردم غیبت می‌نمائی، ولی اگر به شهر کفار گلوله می‌انداختی، یـعـنـی از کافران بدگوئی و غیبت می‌کنی.اگر ببینی منجنیق شکسته است،…
متن دوم