آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قسم

قسم

قسم ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قسم می‌خوری، تعبیرش این است که دچار بدهکاری خیلی زیادی شده و گرفتار غم و اندوه و ضرر و زیان می‌شوی (از طرف«پادشاه»).اگر ببینی قسم راست می‌خوری، یـعـنـی به دست تو کار خوب و نیکی انجام می‌شود، یا…
متن دوم