آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قسمت کردن

قسمت کردن

قسمت کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بین مردم به راستی و انصاف قسمت می‌کنی، تعبیرش این است که با مردم به انصاف و عدالت رفتار می‌کنی .اگر ببینی مال و اموال خودت را به طور خیر و درست قسمت کرده‌ای، یـعـنـی برای فرزندانت زن و همسر…

ترازو

ترازو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ترازو، قاضی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر هر خوبی و بدی در ترازو ببینی، تعبیر آن مربوط به عدالت و انصاف قاضی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کفه‌های ترازو، توجه و گوش کردن قاضی به حرف‌های…
متن دوم