آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قربانی کردن

قصاب

قصاب (در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر قصاب نباشی و در خواب ببینی که قصابی می‌کنی، تعبیرش این است که کسی را کشته یا مجروح…

قربانی کردن

قربانی کردن جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب قربانی، بشارت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِیًّا مِّنَ الصَّالِحِینَ _ و ما او را به اسحاق بشارت دادیم در حالی که پیامبری از صالحان باشد (صافات، 112)…
متن دوم