آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قرارگیری بر دیوار

دیوار – قرارگیری بر دیوار

قرارگیری بر دیوار ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی دیوار محکم و استواری نشسته‌ای، تعبیرش این است که حال و روز تو در دنیا خوب و استوار می‌باشد.اگر ببینی روی دیوار ایستاده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو رو به راه و خوب نمی‌باشد.اگر ببینی…
متن دوم