آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قدرت و بزرگی

قدرت و بزرگی

قدرت و بزرگی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدن تو چاق شده است، تعبیرش ثروتمندی و گشایش در کارها و حل مشکلات.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدن تو قوی و استوار است و تندرست می‌باشد، یـعـنـی کار تو منظم و رو به راه می‌شود و رازت…
متن دوم