آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قبرستان

قبرستان – سایر موارد

سایر موارد امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی قبرستانی ساخته‌ای، تعبیرش این است که برای آخرت سعی و کوشش می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس قبرکنان را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خدمت مردی پست و کوته‌فکر مشغول می‌شوی .امام…

قبرستان

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قبرستان، ارتباط و مصاحبت با افراد جاهلی می‌باشد که دین و دنیای آن‌ها در فساد و تباهی است. تعبیر کلی
متن دوم