آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قبا پوستین

قبا – جنس قبا

جنس قبا ● کرباس: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قبای نو و جدیدی از جنس کرباس پوشیده‌ای، تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی. ● حریر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قبایی از حریر پوشیده‌ای، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و…
متن دوم