آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قایق

کشتی – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در کشتی نشسته‌ای، تعبیرش این است که برای«پادشاه» مشغول کار می‌شوی و مال و اموال جمع می‌کنی. اگر ببینی در کشتی نشسته‌ای و از دریا می‌ترسی، یـعـنـی نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی و مال و اموال جمع…

کِشتی

تعبیر کلی با توجه به بعضی از معناهای کلمۀ "کشتی" احتمالاً تعبیرهای مربوط به آن را در مورد سایر شناورها نظیر قایق و... نیز بتوان به کار برد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب کشتی، غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد، مخصوصاً اگر از کشتی…
متن دوم