آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قالی

قالی

قالی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی قالی نشسته‌ای و نمی‌دانی که جای چه کسی است، تعبیرش این است که حال و روز تو دگرگون می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی قالی کوچکی نشسته‌ای، یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌باشد، ولی اگر آن…

فرش

فرش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فرش، دین و ایمان مرد می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرش قرمز رنگ است، تعبیرش عشرت می‌باشد، یا اگر سیاه یا کبود باشد، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد و اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری است، یا چنانچه…
متن دوم