آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قالب کفش

قالب کفش

قالب کفش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قالب کفش یا قالب چکمه در اختیار داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری. اگر تعداد فراوانی قالب در اختیار داری، یـعـنـی از خدمتکاران سود و منفعت به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر کفاش و…

چکمه – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قالب کفش یا قالب چکمه در اختیار داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی روی چکمۀ خودت را مسح می‌کشی، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری و…
متن دوم