آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قالب چکمه

چکمه – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قالب کفش یا قالب چکمه در اختیار داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی روی چکمۀ خودت را مسح می‌کشی، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری و…
متن دوم