آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قاطر

قاطر – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قاطر ماده خریده‌ای، تعبیرش این است که از کسی «کنیزکی» به دست می‌آوری. اگر ببینی قاطر ماده را فروخته‌ای، یـعـنـی از کنیزک جدا می‌شوی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی قاطری را کشته‌ای،…

قاطر

تعبیرهای کلی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب قاطر نر، مسافرت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مرد است، ‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیرش ارتباط و مصاحبت با مردی می‌باشد .بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب قاطر ماده،…

سُم

سُم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سم، فرزند می‌باشد.اگر در خواب ببینی سم به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی می‌شوی. اگر ببینی آن سم را از دست داده‌ای، یـعـنـی فرزندت غائب شده یا اینکه از دنیا…
متن دوم