آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قاشق

کفچه

کفچه منظور از کفچه چیزهایی مثل قاشق و کفگیر و ملاقه و... می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفچه تمیزی داری، تعبیرش این است که زنی که خدمتکار تو خواهد شد درستکار خواهد بود .اگر ببینی کفچه شکسته یا کهنه می‌باشد، تعبیرش بر عکس…
متن دوم