آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فیل

فیل

نکته ابن سیرین می‌گوید: تعبیرکنندگان گفته‌اند هیچ فرق اساسی بین خواب‌هایی که در شب یا روز دیده می‌شود وجود ندارد، مگر در دیدن فیل. سوار فیل تعبیرگری می‌گوید: اگر موقع شب در خواب ببینی که سوار فیل شده‌ای، تعبیرش این است که شغل بزرگ و با…

عاج

عاج ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عاج، دریافت مال و اموال از طرف «پادشاه» می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: به هر میزان عاج سفیدتر باشد، یـعـنـی مال و اموال تو بیشتر می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صاحب عاج هستی، تعبیرش این است که…
متن دوم