آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فیروزه

فیروزه

فیروزه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فیروزه، پیروزی، و قوتِ روان انسان می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از فیروزه هستی، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال به دست می‌آوری.ابن سیرین…
متن دوم