آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فنک

فنک (روباه خالدار)

فنک (روباه خالدار) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فنک، مردی غریب و ثروتمند است.تعبیر گوشت و پوست و استخوان فنک، مال و اموال می‌باشد.اگر ببینی با فنک جنگ و دعوا می‌کنی، یـعـنـی با شخصی غریب، خصومت و دشمنی می‌کنی.اگر ببینی فنک را کشته و پوستش…
متن دوم