آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فقیر

گدائی کردن

گدائی کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گدائی می‌کنی و مردم هم به تو چیزی می‌دهند، تعبیرش خیر و برکت می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی جلوی درِ خانه‌ها نان گدائی می‌کنی، تعبیرش این است که خیر و سود و منفعت به…
متن دوم